zaterdag 29 juni 2013

laatste blog

Donderdagavond ben ik afgetreden als wethouder van de gemeente Haarlem. Een fout bij het project verdubbeling Waarderweg is me opgebroken. Tot een uur 's nachts heb ik samen met mijn naaste medewerkers in de Kloostergangen van het stadhuis afscheid genomen van tientallen belangstellenden.
Ruim drie jaar heb ik mogen werken voor de gemeente Haarlem. Samen met een fantastisch team medewerkers en eindeloos veel mensen in de stad zijn er kleine en omvangrijke projecten gerealiseerd en zaken tot stand gebracht.
Haarlem zit nu - net als veel andere gemeenten - in een tijd van zware bezuinigingen. Misschien wel de zwaarste sinds de crisis in de jaren dertig. En toch zijn er de afgelopen periode veel werken gerealiseerd.
Binnen mijn portefeuille zijn er bijvoorbeeld op het gebied van groen en duurzaamheid beheerplannen tot stand gebracht voor de Haarlemmerhout, het Engelandpark, het Romolenpark en het Poelbroekpark. Tientallen vrijwilligers voeren het onderhoud van deze prachtige gebieden nu planmatig uit. Er is een mooi strand gemaakt bij de Molenplas en ondanks de bezuinigingen zijn de drie kinderboerderijen behouden voor de stad. Dat is zo belangrijk voor de opvoeding van onze kinderen. Ook heeft Haarlem meegewerkt aan het creëren van meer ruimte voor stadslandbouw, dat razend populair is in onze stad.
Op het gebied van mobiliteit is er binnenkort een fonds van uiteindelijk  € 20 miljoen euro. Er vaart een duurzame pont tussen de Spaarnelaan en de Belgiëlaan. Komende week wordt binnen een jaar al de 100.000ste gebruiker verwelkomd. Het parkeerbeleid gaat de komende jaren worden gemoderniseerd. De raad heeft dat besluit genomen. Het stationsplein is bijna klaar. Binnenkort start het werk aan het Kennemerplein. De waterrecreatie krijgt een enorme impuls. Meer boten, meer aanlegplaatsen en meer mogelijkheden om over een prachtige promenade langs het Spaarne te flaneren. Samen met de wijkraden in Haarlem-Noord is de weg vrijgemaakt voor R-net, de snelbusdienst, over de Rijksstraatweg. En, hoewel dat nu niet opvalt, de gladheidsbestrijding is gemoderniseerd waardoor fietsers en andere weggebruikers zich in de winter veiliger door Haarlem kunnen verplaatsen. En tot slot hebben we de afgelopen jaren in bijna alle wijken de afvalcontainers onder de grond gekregen.
Deze voorbeelden zijn een bewijs dat Haarlem met veel creativiteit en inzet ook in een moeilijke tijd nog veel tot stand kan brengen. De komende periode zal daarmee worden doorgegaan. Er wordt gewerkt aan een mooi duurzaamheidscentrum aan de Kleverlaan, er komt meer open water in de stad en we zijn nog lang niet klaar met de aanleg van goede fietspaden.
Graag dank ik iedereen voor de prettige samenwerking, die was ingegeven door een enorme betrokkenheid bij onze prachtige stad. Het ga u goed!

Rob van Doorn

woensdag 26 juni 2013

Veilig fietsen

Het werk aan de Turfmarkt vordert gestaag. Voor wie gaat kijken, zal duidelijk zijn dat de wandelpromenade er al ligt. Deze wandelpromenade past in het plan om - net als langs de Spaarndamseweg - het Spaarne meer bij de stad te betrekken.

Aan de huizenkant komt een tweezijdig fietspad.
In juni 2011 werd de unieke fietsonderdoorgang onder de Buitenrustbruggen geopend. De rechtstreekse en vooral veilige fietsverbinding tussen Schalkwijk en het centrum is met deze twee projecten een feit. 40.000 Schalkwijkers kunnen in een kwartier in de binnenstad zijn.

Rob van Doorn

woensdag 19 juni 2013

Afvalwater

Dinsdag kwamen vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Rijnland en ca. dertig gemeenten bijeen in Leiden om te spreken over afvalwater.

Haarlem heeft boven de grond in de openbare ruimte een bezit dat ca. een miljard euro waard is. Onder de grond - vooral in de vorm van riolering - heeft het bezit ca. 800 miljoen euro waarde. Daar mag dan ook wel wat aandacht naar uit gaan. Er is veel samenhang tussen de afvoer van afvalwater, de hoogte van het water in het Spaarne en bijvoorbeeld de grachten en de hoogte van de grondwaterstand, die onder meer worden beïnvloed door regenval. Afgelopen najaar en winter viel net zoveel regen als normaal in een jaar. Het gevolg was op meerdere plaatsen in de stad ondergelopen kelders.
Het fragiele evenwicht tussen de verschillende waterhuishoudingen vraagt veel overleg tussen de betrokken gemeenten en Rijnland. En dat gaat gelukkig goed. Door de klimaatverandering kan het gebeuren dat heftige regenval en de daarbij horende overlast zich weer aandient. We zijn nu bezig ons daarop voor te bereiden.

Rob van Doorn

vrijdag 7 juni 2013

Drie belangrijke stappen voorwaarts

Er zijn weinig onderwerpen zo politiekgevoelig als parkeren. Iedereen heeft een mening over dit onderwerp. De noodzaak om hier met elkaar over in gesprek te gaan werd steeds groter en zichtbaarder in onze stad. Makkelijk was dit niet. Wel een mooie uitdaging om met alle input uit vele gesprekken een samenhangend stuk te maken, waar de meerderheid in de raad nu achter staat. Drie jaar lang heb ik daarvoor tientallen overleggen gevoerd, eerst met de ambtenaren en het college en daarna met heel veel mensen in de stad, waaronder wijkraden, het bedrijfsleven, raadsleden en belangengroepen. Een boeiend traject en een zorgvuldig proces, om zo’n politiek onderwerp tot een breed gedragen visie te kneden.

De eerste drie commissiebesprekingen met politiek hoog oplopende debatten, hebben ervoor gezorgd dat het stuk op punten werd aangepast en nog meer draagvlak kreeg.

En gister het finale sluitstuk, de bespreking in de raad. De parkeervisie is behalve door de VVD door de gehele raad vastgesteld, met lof en complimenten, en daar mogen we trots op zijn. Daarvoor wil ik iedereen bedanken die zich al die tijd met tomeloze energie en inzet heeft meegewerkt en mij heeft geholpen bij het opstellen van de visie op het parkeren in Haarlem. Op naar de uitwerking, we gaan met veel plezier verder…..


Ook een mijlpaal was het besluit over de vaststelling van het tracé voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) door Haarlem-Noord. Mijn dank gaat vooral uit naar de Wijkraden en Belangenorganisaties (WBO) in Haarlem-Noord, die zeer kritisch maar loyaal het proces hebben bewaakt en op inhoud commentaar hebben geleverd. Samen met de WBO gaan we het vervolgtraject in. Op één stem na ging de hele gemeenteraad akkoord.

De woonschepenverordening was het laatste succes. Ook deze nota kent een jarenlange voorbereiding en veel participatie en inspraak. Maar ook hiervoor geldt: een goed proces met een mooi resultaat. En ook dat hebben we met elkaar gedaan.

We zijn weer drie belangrijke stappen verder; een mooi begin van een zonnig weekend!

Rob van Doorn


Reageer hier.

woensdag 5 juni 2013

Belangrijke beslissingen

R-Net door Haarlem-Noord biedt de inwoners van dit stadsdeel de komende jaren een goede, snelle verbinding met het station. De gemeente heeft de afgelopen jaren in goed overleg met de WBO, de wijkraden en belangenorganisaties in Haarlem-Noord afspraken gemaakt voor een veilige route over de Rijksstraatweg. De gemeenteraad praat morgenavond over dit voorstel. Mijn inzet is erop gericht Haarlem-Noord ook de komende jaren goed openbaar vervoer te laten houden. Samen met het WBO en de provincie gaan we daarin slagen.

Ook goed overleg heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden met de Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners over een nieuwe verordening Woonschepen. Ongeveer 250 scheepsbewoners hebben direct met deze regels te maken. Ook hierover wordt morgenavond een besluit genomen door de gemeenteraad.

En tot slot gaat de gemeenteraad morgenavond een besluit nemen over de parkeervisie. Na vele jaren en intensief overleg ligt er nu een document voor waar de gemeenteraad een uitspraak over kan doen.

Belangrijke beslissingen!

Rob van Doorn

dinsdag 28 mei 2013

Verkiezingen en duurzaamheid

Duurzaamheid is hot. Er gaat geen dag voorbij of een krant, een radio- of televisieprogramma, of een tijdschrift wijdt er tijd of ruimte aan.


Het is niet zo lang geleden dat duurzaamheid het alleenrecht leek te zijn voor wat conservatieve medelanders wel de 'geitenwollensokkentypes" noemen. Die tijd is definitief voorbij. Sinds enige tijd bieden zonnepanelen bijvoorbeeld veel meer rendement dan een klassieke spaarrekening of een conservatieve investering in effecten. Soms is het zelfs beter je geld maar in een geitenwollen sok te stoppen...

Donderdag 23 mei werd in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland een masterclass georganiseerd, waarbij de aandacht primair was gericht op duurzame wijkinitiatieven. Hieruit blijkt het hard groeiende draagvlak onder grote groepen in de samenleving. Iedereen snapt het belang van energiebesparing en groene energieopwekking voor de eigen portemonnee en de samenleving. Naast directeur Urgenda Marjan Minnesma en de Haarlemse wijkinitiatiefnemers waren ook lokale vertegenwoordigers van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en Ouderenpartij aanwezig.

Het is verheugend te constateren dat waar er drie jaar geleden slechts enkele politieke partijen waren, die duurzaamheid in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden opgenomen, dat nu alle partijen overwegen dat te doen.

Het verkiezingsjaar 2014 wordt het jaar van de duurzaamheid.

Rob van Doornvrijdag 24 mei 2013

Auto verliest statussymbool

Nederlandse jongeren van 18 tot 25 jaar zijn steeds minder geïnteresseerd in de aankoop van een eigen auto. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in buurland België liggen jongeren niet meer wakker van auto en rijbewijs. Een interessant artikel hierover in De Morgen: http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1635800/2013/05/19/Jongeren-liggen-niet-meer-wakker-van-auto-en-rijbewijs.dhtml#.UZs69UNB1EI.twitter


Rob van Doorn